Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
Adresa školyHrnčiarska 795/61
Telefón+421 54 7428062
E-mailczsstropkov@gmail.com
WWW stránkaczsstropkov.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Mária Karašinská   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 214

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12111312113
počet žiakov233215182529302121214
z toho ŠVVP3 2351341334
z toho v ŠKD20289107    74

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda....................... jazykAj-nANJANJ 1ANJ 2BIOČDEJEVEv2FJFYZGEOHUVCHEM
I.A   1         1 
II.A   1,14         1 
II.B   1         1 
III.A   1,64         1 
IV.A   1,33         1 
V.A  1,38  1,57 1,14    1,331 
VI.A  2  1,89 1,89   1,9421,11 
VII.A  2,19  2,23 2,31   2,312,351,351,96
VIII.A   1,8 1,6 1,6   1,751,65 1,8
IX.A   1,63 1,32 1,53   1,471,37 1,79
VI.B             1 
B1             1 
B2             1 

TriedaILIINVINFKNBKNB1KNBšpMATMOSNEJ 1NEJ 2OBNOBVPiPoPostupuje_1_roc
I.A   1  1,05        
II.A   1  1,21        
II.B   1  1,24        
III.A 1 1,18  1,64        
IV.A 1 1  1,47        
V.A  1,141,05  1,52        
VI.A  1,171,5  1,83   1,39    
VII.A  1,351,19  2,19  2,111,42    
VIII.A  1,31,1  1,75  1,6     
IX.A  1,211  1,84  1,221,21    
VI.B 111  1,25        
B1 1 1  1,29        
B2   1  1,2        

TriedaPVPRVPRIPRDPJUPPPRVReVRGZRVKRKSRRRSZRŠFRUJ 2
I.A      1        
II.A      1        
II.B      1        
III.A 1 1,55           
IV.A 1 1,13           
V.A               
VI.A               
VII.A              1,71
VIII.A               
IX.A              1,56
VI.B 1             
B1 1      1 1 1  
B2 1      1,6 2,2    

TriedaSJSJLSZSPRSXOSVPŠKDTEVTECTŠVTEVTHFVUVLAKRUZ
I.A 1,05 1     1     
II.A 1,21 1     1     
II.B 1,18 1     1     
III.A 1,64 1     11  1,45 
IV.A 1,33 1      1  1,07 
V.A 1,38 1    11     
VI.A 1,94 1    11     
VII.A 2,31 1    11,12     
VIII.A 2,15 1    11,17     
IX.A 2 1     1,05     
VI.B 1,08 1      1  1 
B1 1 1 1   1  1  
B2 2 1     1  1  

TriedaVYUVYVZEM
I.A 1 
II.A 1 
II.B 1 
III.A 1 
IV.A 1 
V.A 1 
VI.A 1 
VII.A 1,08 
VIII.A1  
IX.A   
VI.B 1 
B1 1 
B2 1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A212100
II.A141401
II.B171700
III.A141103
IV.A161501
V.A212101
VI.A181800
VII.A272601
VIII.A202000
IX.A191900
VI.B121200
B17701
B25500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A21175685,63175685,6300,00
II.A14105477,86105477,8600,00
II.B17124373,12124373,1200,00
III.A1492186,9192186,9100,00
IV.A16138192,07138192,0700,00
V.A212101100,052101100,0500,00
VI.A182600148,402600148,4000,00
VII.A273676,25141,393668,25141,0980,31
VIII.A202396119,802396119,8000,00
IX.A192913153,322910153,1630,16
VI.B121558129,831558129,8300,00
B17959137,00959137,0000,00
B25702140,40702140,4000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12111312113
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Detský folklórny súbor14 Kristína Pavúková
Detský spevácky zbor a orchester (stretká)8 Mgr. Mária Bujdošová
Floorbal9  
Futbal pre chlapcov15 Mgr. Radoslav Bešenyi
Futbal pre začiatočníkov7 Ondrej Paluba
Gitarový9 Mgr. Lenka Matkobišová
Mladý zachranár CO5 Mgr. Štefan Perát
Mladý zdravotník18 Ing. Daniela Vatraľová
Naša záhrada12 Mgr. Alena Filarská
Plávanie pre pokročilých11 Mgr. Ingrid Semančiková
Plávanie pre začiatočníkov24 Mgr. Marcela Harmadová
Počítačový33 Mgr. Ladislav Vateha
Pohybové hry pre 5.-9. ročník7 Mgr. Marcela Suchaničová
S úsmevom na SŠ18 PhDr. Martina Lukačová
Stolnotenisový14 Jozef Bedruň
Šachový9 Eduard Paňko
Šikovné ruky18 Mgr. Marcela Harmadová
Školský klub 136 Beáta Široká
Školský klub 238 Eva Gumanová
Športové hry pre 1.-4. ročník20 Mgr. Petronela Tkačivská
Volejbalový12 Mgr. Simona Štefaníková

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Karašinská

V Stropkove, 4. decembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
    Hrnčiarska 795/61
  • +421 54 7428062

Fotogaléria